Уредба о условима, начину доделе и коришћења средстава подстицаја за развој и унапређење руралног туризма

Рок за подношење Захтева и пратеће документације је 15. април 2024. године.

Покрајински секретар за привреду и туризам др Ненад Иванишевић, представља Уредбу о условима, начину доделе и коришћења средстава подстицаја за развој и унапређење руралног туризма којом се по први пут за ову намену бесповратно додељује 150 милиона динара на републичком нивоу, као и Јавни позив за унапређење руралног туризма Министарства за туризам и омладину Републике Србије, а са циљем да истакне  сарадњу институција на свим нивоима ради што боље транспарентности у раду и доступности информација о подстицајним мерама.

Да подсетимо, министарство туризма и омладине расписало је Јавни позив за доделу средстава подстицаја за развој и унапређење руралног туризма и угоститељства.

Право на доделу средстава подстицаја може да оствари: 
1) привредно друштво, друго правно лице или предузетник, који обавља угоститељску делатност у угоститељским објектима за смештај, који се налазе на руралном подручју, врсте салаш, етно кућа или сеоско туристичко домаћинство и који објекти су у тој врсти, на дан ступања на снагу ове уредбе, евидентирани у систему е-Туриста;
2) физичко лице, које обавља угоститељску делатност у објекту сеоског туристичког домаћинства и који објекат је у тој врсти, на дан ступања на снагу ове уредбе, евидентиран у систему е-Туриста.
У врсти салаш и етно кућа угоститељску делатност може да обавља привредно друштво, друго правно лице или предузетник.
У врсти сеоско туристичко домаћинство угоститељску делатност може да обавља физичко лице или привредно друштво, друго правно лице или предузетник.
Физичко лице, које је носилац решења о категоризацији сеоског туристичког домаћинства, може бити власник, односно сувласник или члан породичног домаћинства који са власником, односно сувласником станује на истој адреси, а у складу са Законом о угоститељству („Службени гласник РС”, број 17/19).
Физичко лице, привредно друштво, друго правно лице или предузетник, као угоститељи који испуњавају услове прописане Уредбом, могу бити корисници средстава подстицаја (у даљем тексту: Корисник).
            Корисник остварује право на доделу средстава подстицаја за пројекат којим се у угоститељском објекту, са пратећим објектима или садржајима, унапређује угоститељска понуда (у даљем тексту: Пројекат) и то:
1) изградња нових у саставу постојећег угоститељског објекта, као и доградња постојећих угоститељских објеката, као и пратећих објеката;
2) реконструкција, санација, адаптација или други радови, као и инвестиционо текуће одржавање угоститељског објекта и пратећих објеката и садржаја;
3) партерно уређење дворишта и уређење и набавка дворишног мобилијара;
4) опремање угоститељског објекта и пратећих садржаја ради унапређења угоститељске понуде у делу испуњења вишег нивоа прописаних стандарда за категоризацију;
5) опремање угоститељског објекта са циљем проширења смештајних капацитета;
6) уређење простора и набавка потребне опреме у оквиру сеоског туристичког домаћинства за пружање угоститељске услуге смештаја на отвореном у привремено постављеној опреми за камповање.
3. Услови за остваривање права
Привредно друштво, друго правно лице или предузетник остварује право на доделу средства подстицаја ако:
1) у одговарајућем регистру има регистровану угоститељску делатност;
2) је катастарска парцела и угоститељски објекат на који се Пројекат односи у његовом власништву, сувласништву или је у закупу са периодом истека не краћим од три године, рачунајући од дана завршетка Пројекта. Наведени уговор о закупу мора бити уписан у катастар непокретности, без уписане забележбе којом би закупцу било ограничено одређено право по основу Уредбе;
3) на катастарској парцели и објекту на који се Пројекат односи, нису уписани терети (упис или забележба закупа или других стварних и облигационих права);
4) је измирио обавезе по основу јавних прихода.
У случају да је Корисник сувласник или закупац објекта сеоског туристичког домаћинства, салаша или етно куће прилаже сагласност свих сувласника, односно закуподавца, оверену код јавног бележника, којом се даје право Кориснику да може да аплицира за доделу средства подстицаја по основу Уредбе.
Физичко лице, носилац решења о категоризацији, остварује право на доделу средстава подстицаја ако:  
1) је катастарска парцела и објекат на који се Пројекат односи у његовом власништву, односно сувласништву или је као члан породичног домаћинства власника, односно сувласника, носилац решења о категоризацији;
2) на катастарској парцели и објекту на који се Пројекат односи нису уписани терети (упис или забележба закупа или других стварних и облигационих права);
3) је измирио обавезе по основу јавних прихода.
У случају да је Корисник, носилац решења о категоризацији сувласник, односно члан породичног домаћинства, прилаже сагласност власника односно свих сувласника, оверену код јавног бележника, којом се даје право Кориснику да може да аплицира за доделу средства подстицаја, по основу Уредбе.
4. Начин остваривања права
Поступак за остваривање права на доделу средстава подстицаја покреће се подношењем Захтева (у даљем тексту: Захтев).
У прилогу Захтева, привредно друштво, друго правно лице или предузетник доставља следећу документацију:
1) потврду о извршеној регистрацији ПИБ-а (може фотокопија);
2) ОП образац – копија оверена у складу са Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа („Службени гласник РС”, бр. 93/14, 22/15 и 87/18);
3) решење о упису привредног друштва, другог правног лица и предузетника у одговарајући Регистар (може фотокопија);
4) доказ да је катастарска парцела и угоститељски објекат на који се Пројекат односи у његовом власништву, односно сувласништву или је у закупу са периодом истека не краћим од три године, рачунајући од дана завршетка Пројекта. Наведени уговор о закупу мора бити уписан у катастар непокретности, без уписане забележбе којом би закупцу било ограничено одређено право по основу Уредбе;
5) у случају да је на катастарској парцели и објекту на који се Пројекат односи, Корисник сувласник или закупац прилаже сагласност свих сувласника, односно закуподавца, оверену код јавног бележника, којом се даје право Кориснику да може да аплицира за доделу средства подстицаја;
6) за грађевинске и друге радове, односно одржавање угоститељског објеката Корисник обезбеђује грађевинску дозволу и/или друго решење, којим се одобрава извођење предметних радова, у складу са прописима којима се уређује област планирања и изградње. За грађевинске и друге радове Корисник прилаже идејни пројекат, предмер и предрачун радова, потписане од стране овлашћеног лица, са приложеном спецификацијом радова (одговорног пројектанта), као и понуде овлашћеног извођача, не старије од 30 дана. У моменту подношења Захтева и потписивања уговора Корисник није у обавези да поседује грађевинску дозволу и/или друго решење којим се одобрава извођење грађевинских и других радова, односно одржавање угоститељског објекта, коју документацију Корисник доставља најкасније у року од 6 месеци, рачунајући од дана закључења уговора о додели средстава подстицаја;
7) понуде добављача за уређење и опремање, не мање од две и не старије од 30 дана;
8) уговор односно потврда пословне банке о отварању и вођењу текућег рачуна (може фотокопија);
9) потврду МУП-а да предузетник или одговорно лице у правном лицу није правоснажно осуђиван за кривична дела;
10) потврду надлежног суда да се против предузетника или одговорног лица у правном лицу, не води кривични или истражни поступак;
11) потврду да је измирио обавезе по основу јавних прихода, не старију од 30 дана;
12) уредно попуњене потребне изјаве, преузете са сајта Министарства.
У прилогу Захтева, физичко лице доставља следећу документацију: 
1) доказ да је катастарска парцела и угоститељски објекат на који се Пројекат односи у његовом власништву односно сувласништву;
2) у случају да је на катастарској парцели и објекту на који се Пројекат односи, Корисник, носилац решења о категоризацији, сувласник, односно члан породичног домаћинства, прилаже сагласност власника, односно свих сувласника, оверену код јавног бележника, којом се даје право Кориснику да може да аплицира за доделу средства подстицаја;
3) у случају да је Корисник, носилац решења о категоризацији члан породичног домаћинства власника, односно сувласника (брачни друг, родитељ, дете рођено у браку, ван брака или усвојено, брат или сестра, родитељ брачног друга и унуче), потребно је да достави доказ о испуњености тог услова и то: извод из матичне књиге рођених, извод из матичне књиге венчаних, а у осталим случајевима изјаву оверену код јавног бележника;
4) за грађевинске и друге радове, односно одржавање угоститељског објеката физичко лице обезбеђује грађевинску дозволу и/или друго решење, којим се одобрава извођење предметних радова, у складу са прописима којима се уређује област планирања и изградње. За грађевинске и друге радове физичко лице прилаже идејни пројекат, предмер и предрачун радова, потписане од стране овлашћеног лица, са приложеном спецификацијом радова (одговорног пројектанта), као и понуде овлашћеног извођача, не старије од 30 дана. У моменту подношења Захтева и потписивања уговора Корисник није у обавези да поседује грађевинску дозволу и/или друго решење којим се одобрава извођење грађевинских и других радова, односно одржавање угоститељског објекта, коју документацију је потребно доставити најкасније у року од 6 месеци, рачунајући од дана закључења уговора о додели средстава подстицаја;
5) понуде добављача за уређење и опремање, не мање од две и не старије од 30 дана;
6) уговор, односно потврду пословне банке о отварању и вођењу текућег рачуна (може фотокопија);
7) потврду МУП-а да физичко лице није правоснажно осуђивано за кривична дела;
8) потврду надлежног суда да се против физичког лица не води кривични или истражни поступак;
9) потврду да је измирио обавезе по основу јавних прихода, не старију од 30 дана;
10) очитану личну карту за физичко лице носиоца решења о категоризацији. Уколико је носилац решења о категоризацији члан породичног домаћинства прилаже и очитану личну карту власника, односно сувласника, на основу чије сагласности је извршена категоризација, ово ради доказивања да са тим лицем, члан породичног домаћинства живи у истом домаћинству (на истој адреси);

11) уредно попуњене потребне изјаве, преузете са сајта Министарства.


Потребна документа и Захтев прилажу се у оригиналу или овереној копији, изузев потврде о извршеној регистрацији ПИБ-а, решење о упису привредног друштва, другог правног лица и предузетника у одговарајући Регистар, као и уговор, односно потврда пословне банке о отварању и вођењу текућег рачуна, која документа могу бити у фотокопији.
Образац Захтева и потребне изјаве могу се преузети са званичне интернет презентације Министарства Министарство туризма и омладине (mto.gov.rs)
5. Подношење захтева за доделу средстава подстицаја
Захтев са потребном документацијом се доставља Министарству туризма и омладине, Сектор за туризам, Омладинских бригада 1, Београд, искључиво путем поште или преко писарнице Министарства, са назнаком „за доделу средстава подстицаја за развој и унапређење руралног туризма и угоститељства”.
Корисник по основу Уредбе може да оствари право на доделу средстава подстицаја само за један Пројекат, ако за исте радове, односно опрему из Пројекта није по другом основу користио средства подстицаја (субвенције, донације и др.), нити је у току други поступак доделе средстава.
Захтев и приложена документација остају у архиви Министарства и не враћају се подносиоцу.
Рок за подношење Захтева и пратеће документације је 15. април 2024. године.
Неблаговремени и неуредни захтеви, као и захтеви који не садрже комплетну документацију (изузев грађевинске дозволе, односно другог решења којим се одобрава извођење предметних радова, које је могуће доставити у року од 6 месеци од дана закључења уговора), неће бити узети у разматрање.
6. Критеријуми за одобравање подстицајних средстава
Додела средстава подстицаја вршиће се у складу са следећим критеријумима:
1) врста и обим пројектних активности се односи на врсту радова и опремање објеката и пратећих садржаја у циљу унапређења туристичког промета;
2) допринос одрживом развоју, очувању природних ресурса руралне средине, као и стварање нових могућности за радно ангажовање локалног становништва;
3) допринос унапређењу квалитета понуде руралног туризма;
4) испуњеност циљева и усклађеност Пројекта са Стратегијом развоја туризма и другим планским документима из области туризма.
Све образце можете пронаћи на ОВОМ линку.