Средства подстицаја за рурални туризам

Министарство туризма и омладине расписује Јавни позив за доделу средстава подстицаја за развој и унапређење руралног туризма и угоститељства.

Фото: Туристичка организација општине Бачка Паланка

Министарство туризма и омладине расписује Јавни позив за доделу средстава подстицаја за развој и унапређење руралног туризма и угоститељства, у складу са Законом о буџету Републике Србије и Уредбом о условима, начину доделе и коришћења средстава подстицаја за развој и унапређењe руралног туризма и угоститељства на територији Републике Србије.

Право на доделу средстава подстицајa може да оствари:

привредно друштво, друго правно лице или предузетник, који обавља угоститељску делатност у угоститељским објектима за смештај, који се налазе на руралном подручју, врсте салаш, етно кућа или сеоско туристичко домаћинство и који објекти су у тој врсти, на дан ступања на снагу ове уредбе, евидентирани у систему е-Tуриста;

физичко лице, које обавља угоститељску делатност у објекту сеоског туристичког домаћинства и који објекат је у тој врсти, на дан ступања на снагу ове уредбе, евидентиран у систему е-Tуриста.

У врсти салаш и етно кућа угоститељску делатност може да обавља привредно друштво, друго правно лице или предузетник.

У врсти сеоско туристичко домаћинство угоститељску делатност може да обавља физичко лице или привредно друштво, друго правно лице или предузетник.

Физичко лице, које је носилац решења о категоризацији сеоског туристичког домаћинства, може бити власник, односно сувласник или члан породичног домаћинства који са власником, односно сувласником станује на истој адреси, а у складу са Законом о угоститељству („Службени гласник РС”, број 17/19).

 

 

Начин остваривања права

Поступак за остваривање права на доделу средстава подстицаја покреће се подношењем Захтева (у даљем тексту: Захтев).

У прилогу Захтева, привредно друштво, друго правно лице или предузетник доставља следећу документацију:

  • потврду о извршеној регистрацији ПИБ-а (може фотокопија);
  • ОП образац – копија оверена у складу са Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа („Службени гласник РС”, бр. 93/14, 22/15 и 87/18);
  • решење о упису привредног друштва, другог правног лица и предузетника у одговарајући Регистар (може фотокопија);
  • доказ да je катастарскa парцелa и угоститељски објекат на који се Пројекат односи у његовом власништву, односно сувласништву или је у закупу са периодом истека не краћим од три године, рачунајући од дана завршетка Пројекта. Наведени уговор о закупу мора бити уписан у катастар непокретности, без уписане забележбе којом би закупцу било ограничено одређено право по основу Уредбе;
  • у случају да је на катастарској парцели и објекту на који се Пројекат односи, Корисник сувласник или закупац прилаже сагласност свих сувласника, односно закуподавца, оверену код јавног бележника, којом се даје право Кориснику да може да аплицира за доделу средства подстицаја;
  • за грађевинске и друге радове, односно одржавање угоститељског објеката Корисник обезбеђује грађевинску дозволу и/или друго решење, којим се одобрава извођење предметних радова, у складу са прописима којима се уређује област планирања и изградње. За грађевинске и друге радове Корисник прилаже идејни пројекат, предмер и предрачун радова, потписане од стране овлашћеног лица, са приложеном спецификацијом радова (одговорног пројектанта), као и понуде овлашћеног извођача, не старије од 30 дана. У моменту подношења Захтева и потписивања уговора Корисник није у обавези да поседује грађевинску дозволу и/или друго решење којим се одобрава извођење грађевинских и других радова, односно одржавање угоститељског објекта, коју документацију Корисник доставља најкасније у року од 6 месеци, рачунајући од дана закључења уговора о додели средстава подстицаја;
  • понуде добављача за уређење и опремање, не мање од две и не старије од 30 дана;
  • уговор односно потврда пословне банке о отварању и вођењу текућег рачуна (може фотокопија);
  • потврду МУП-а да предузетник или одговорно лице у правном лицу није правоснажно осуђиван за кривична дела;

 

Више информација и потребне обрасце можете пронаћи на следећем линку: https://mto.gov.rs/vest/3744/sredstva-podsticaja-za-ruralni-turizam.php