Јавни позив за доделу средстава подстицаја за развој и унапређење руралног туризма и угоститељства

У врсти сеоско туристичко домаћинство угоститељску делатност може да обавља физичко лице или привредно друштво, друго правно лице или предузетник.

Министарство туризма и омладине расписало је јавни позив за доделу средстава подстицаја за развој и унапређење руралног туризма и угоститељства, у складу са Законом о буџету Републике Србије и Уредбом о условима, начину доделе и коришћења средстава подстицаја за развој и унапређењe руралног туризма и угоститељства на територији Републике Србије.

Право на доделу средстава подстицајa може да оствари:

  1. привредно друштво, друго правно лице или предузетник, који обавља угоститељску делатност у угоститељским објектима за смештај, који се налазе на руралном подручју, врсте салаш, етно кућа или сеоско туристичко домаћинство и који објекти су у тој врсти, на дан ступања на снагу ове уредбе, евидентирани у систему е-Tуриста;
  2. физичко лице, које обавља угоститељску делатност у објекту сеоског туристичког домаћинства и који објекат је у тој врсти, на дан ступања на снагу ове уредбе, евидентиран у систему е-Tуриста.

У врсти салаш и етно кућа угоститељску делатност може да обавља привредно друштво, друго правно лице или предузетник.

У врсти сеоско туристичко домаћинство угоститељску делатност може да обавља физичко лице или привредно друштво, друго правно лице или предузетник.

Физичко лице које је носилац решења о категоризацији може бити власник, односно сувласник или члан породичног домаћинства који са власником, односно сувласником станује на истој адреси, а у складу са Законом о угоститељству.

Физичко лице, привредно друштво, друго правно лице или предузетник, као угоститељи који испуњавају услове прописане Уредбом, могу бити корисници средстава подстицаја.

Корисник остварује право на доделу средстава подстицаја за пројекат којим се у угоститељском објекту, са пратећим објектима или садржајима, унапређује угоститељска понуда и то:

  1. изградња нових у саставу постојећег угоститељског објекта, као и доградња постојећих угоститељских објеката, као и пратећих објеката;
  2. реконструкција, санација, адаптација или други радови, као и инвестиционо текуће одржавање угоститељског објекта и пратећих објеката и садржаја;
  3. партерно уређење дворишта и уређење и набавка дворишног мобилијара;
  4. опремање угоститељског објекта и пратећих садржаја ради унапређења угоститељске понуде у делу испуњења вишег нивоа прописаних стандарда за категоризацију;
  5. опремање угоститељског објекта са циљем проширења смештајних капацитета;
  6. уређење простора и набавка потребне опреме у оквиру сеоског туристичког домаћинства за пружање угоститељске услуге смештаја на отвореном у привремено постављеној опреми за камповање.

Више информација о условима и начину пријављивања можете добити у следећем линку, или путем броја телефона 011/31 22 867